Revízie elektrických zariadení strojov

 

Overovanie elektrických zariadení strojov v zmysle IEC 60204 a príslušných technických noriem pozostáva z nasledujúcich položiek v uvedenom poradí:

 • overenie zhody elektrického zariadenia s jeho technickou dokumentáciu
 • v prípade ochrany pred dotykom prístupných vodivých častí samočinným odpojením sa musia overiť podmienky na ochranu samočinným odpojením
 • skúška izolačného odporu
 • skúška napätím
 • ochrana pred zvyškovým napätím
 • funkčné skúšky

 

Norma platí pre:

 

 • stroje na opracovanie kovov
 • stroje na spracovanie plastov a gumy
 • stroje na spracovanie dreva
 • priemyselné stroje
 • montážne stroje
 • mobilné stroje
 • zdvíhacie stroje
 • stroje na manipuláciu s materiálom
 • textilné stroje
 • stroje pre chladiarenstvo a vzduchotechniku
 • potravinárske stroje
 • polygrafické stroje a stroje na spracovanie papiera a lepenky
 • stroje na kontrolovanie a skúšanie
 • kompresory
 • čerpadlá
 • baliace stroje
 • pracie stroje
 • ohrievacie a klimatizačné stroje
 • stroje na prepravu osôb
 • dvere na elektrický pohon
 • a podobné

 

308810