Revízie a kontrola elektrických spotrebičov počas používania

 

Revíziami a kontrolami elektrických spotrebičov po opravách, úpravách alebo počas ich používania sa preveruje, či sú zariadenia v dobrom stave na používanie.

 

Norma platí pre:
  • elektrické spotrebiče pre domácnosti a podobné účely
  • elektrické svietidlá
  • elektrické zariadenia informačnej techniky
  • prístroje spotrebnej elektroniky
  • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
  • elektrické a elektronické meracie prístroje
  • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru
  • Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa použitia

 

Podľa pracovného využitia elektrické spotrebiče zaraďuje do piatich skupín:

 

Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi,

Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (na stavbách, poľnohospodárske práce),

Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch,

Skupina D – spotrebiče používané vo verejné prístupných priestoroch (školy, kluby, úrady, hotely),

Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

 

Lehoty pravidelných revízií elektrických spotrebičov

  

Skupina Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené spotrebiče
A vždy pred ich vydaním užívateľovi
B 3 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov
C 6 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500
D 12 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500
E 12 mesiacov 24 mesiacov  podľa STN 33 1500

 

Revízia elektrických spotrebičov

 

Pri revízii spotrebič prezrie a posúdi z hľadiska bezpečnosti pre úrazom elektrickým prúdom. Zisťuje sa: stav spotrebiča a jeho súčastí; meranie odporu ochranného vodiča, meranie odporu izolácie, meranie unikajúcich prúdov, skúška chodu, označenie spotrebiča.

 

Doklad o revízii spotrebiča

 

Po vykonaní revízie spotrebiča sa musí vyhotoviť doklad o revízii, ktorý musí obsahovať: presné označenie spotrebiča, dátum revízie, vyhodnotenie stavu prehliadkou, vyhodnotenie skúšky chodu, celkové hodnotenie stavu spotrebiča, lehotu kedy musí byť zariadenie podrobené ďalšej revízii, meno a podpis povereného pracovníka.

 

Doklad o revízii spotrebiča musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu o nasledujúcej pravidelnej revízii. Doklad o revízii náradia musí byť uložený u prevádzkovateľa spotrebiča a prístupný orgánom štátneho dozoru.

308812