Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

 

Revíziami a kontrolami elektrického ručného náradia počas ich používania sa preveruje, či je náradie v dobrom stave na používanie.

 

Rozdelenie náradia podľa používania

Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

 

Skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne) ,

Skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne) ,

Skupina C – s náradím sa pracuje často a dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).

 

Lehoty pravidelných revízií náradia

 

Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace
Revízia náradia

 

Pri revízii sa náradie prezrie a posúdi z hľadiska bezpečnosti pre úrazom elektrickým prúdom. Zisťuje sa: stav náradia a jeho súčastí; pripojenie ochranného vodiča; izolačný odpor; chod náradia.

 

Doklad o revízii náradia

 

Po vykonaní revízie náradia sa musí vyhotoviť doklad o revízii náradia, ktorý musí obsahovať: dátum revízie náradia, výsledok revízie (dobrý stav – chybný stav – medzný stav – vyžaduje opravu), lehotu kedy musí byť zariadenie podrobené ďalšej revízii, meno a podpis povereného pracovníka.

Doklad o revízii náradia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu o nasledujúcej pravidelnej revízii náradia. Doklad o revízii náradia musí byť uložený u prevádzkovateľa náradia a prístupný orgánom štátneho dozoru.

308809