Revízie bleskozvodov

 

Odborné prehliadky systémov LPS (systém ochrany pre bleskom) sa vykonávajú počas budovania stavby, aby bolo možné kontrolovať uložený uzemňovač, po dokončení inštalácie, periodicky počas ich používania, po zmenách a opravách, alebo ak je známe, že do stavby udrel blesk. Zisťuje sa či dokumentácia vyhovuje norme, či všetky súčasti LPS sú v dobrom technickom stave a či všetky nové pridané inžinierske siete alebo konštrukcie sú začlenené do LPS.

 

Prehliadka

 

Vizuálnou prehliadkou sa zisťuje stav zachytávacej sústavy a pokrytia ochranného priestoru zachytávačmi. Preveruje sa stav spojov, uvoľnené spoje. Kontroluje sa označenie meracích miest a opatrenie povrchových zvodov ochrannými uholníkmi slúžiacimi k mechanickej ochrane. Zisťuje sa dodržanie minimálnych vzdialeností zvodov a zachytávacej sústavy od konštrukčných častí objektu.

 

Skúšanie

 

Vhodnými meracími prístrojmi (napr. UNIMER 09 Profi) a predpísanými postupmi sa vykonávajú skúšky: prechodové odpory spojov, zemný dospor všetkých zvodov. Následne je výpočtom stanovená hodnota celkového uzemnenia bleskozvodu.

 

Vytvorenie revíznej správy

 

Na základe prehliadky a skúšania je vytvorená revízna správa obsahujúca popis zachytávacej sústavy, popis zvodov, porovnanie stavu bleskozvodu s predchádzajúcim stavom uvedeným v predchádzajúcej revíznej správe (u periodických revízií). Zaznamenané sú vonkajšie klimatické podmienky v čase merania. Neoddeliteľnou súčasťou revíznej správy je posudok revízneho technika, či je zariadenie schopné bezpečnej prevádzky alebo nie je. Záverom sú uvedené nezhody a zistené nedostatky.

308810