Periodické revízie elektrických zariadení

 

Periodické revízie sa vykonávajú počas prevádzkovania používateľom, v pravidelných intervaloch, určením či inštalácia a všetky zariadenia ktoré sú jej súčasťou sú v dobrom stave na používanie.

 

Prehliadka

 

Ak sa to vyžaduje, musí sa vykonať pravidelná prehliadka zahŕňajúca podrobné preverenie inštalácie bez rozmontovania alebo iba s čiastočným rozmontovaním.

 

Skúšanie

 

Ak je potrebné, musí sa podľa normy vykonať príslušné skúšky vrátane preverenia, ktoré preukazuje, že sú splnené požiadavky na časy odpojenia uvedené v časti normy pre prúdové chrániče a merania na zabezpečenie: bezpečnosti osôb a hospodárskych zvierat pred účinkami zásahu elektrickým prúdom a popálením; ochrany pred poškodením majetku ohňom a teplom spôsobeným poškodením inštalácie; potvrdenia, že inštalácia nie je poškodená alebo nie je zhoršená jej funkčnosť tak, že sa zhorší bezpečnosť; identifikácie chýb inštalácie a odchýlok od požiadaviek normy, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo. Merania sa musia vykonať vhodnými meracími prístrojmi (napr. UNIMER 09 Profi).

 

Správa o periodickej revízii

 

Po skončení revízie inštalácie sa musí vypracovať správa o periodickej revízii s určením rozsahu revízie. Musí sa zaznamenať každé poškodenie, zhoršenie vlastností, závady alebo nebezpečné podmienky. Navyše sa musia zaznamenať významné obmedzenia periodickej revízie v súlade s normou a rovnako ich dôvod.

Správa o periodickej revízii môže obsahovať odporúčania na opravu a vylepšenia, ako je napríklad modernizácia inštalácie, aby vyhovovala norme platnej v súčasnosti.

 

308812