Východiskové revízie elektrických zariadení

 

Východiskové revízie sa vykonávajú po skončení montáže novej inštalácie alebo po skončení realizácie rozšírení prípadne úprav už existujúcich inštalácií, pred uvedením do prevádzky používateľom.

 

Prehliadka

 

Prehliadky musí predchádzať skúšaniu a zvyčajne sa vykonáva pred uvedením inštalácie do stavu pod napätím.

 

Prehliadka sa musí vykonať na potvrdenie, že elektrické zariadenia, ktoré sú časťou pevnej inštalácie sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na zariadenia, sú správne vybraté a nainštalované podľa normy a pokynov výrobcov a nie sú viditeľne poškodené tak, aby sa zhoršila bezpečnosť.

 

Skúšanie

 

Vhodnými meracími prístrojmi (napr. UNIMER 09 Profi) a predpísanými postupmi sa vykonávajú skúšky: spojitosť vodičov; izolačný odpor elektrickej inštalácie; ochrana SELV a ochrana PELV alebo elektrickým oddelením; odpor/impedancia podláh a stien; samočinné odpojenie napájania; doplnková ochrana; skúška polarity; skúška sledu fáz; funkčné a prevádzkové skúšky; úbytok napätia.

 

Ak je výsledok niektorej skúšky nevyhovujúci, musí sa táto skúška a každá predchádzajúca skúška, ktorá by mohla byť ovplyvnená, po odstránení chyby opakovať.

 

Správa o východiskovej revízii

 

Po skončení revízie novej inštalácie alebo rozšírenia, prípadne úprav existujúcej inštalácie sa musí zhotoviť správa o východiskovej revízii. Dokumentácia musí zahŕňať podrobnosti o rozsahu inštalácie, ktorou sa zaoberá správa, spolu so záznamom o prehliadke a výsledkoch skúšok.

 

Akékoľvek chyby alebo nedostatky objavené počas preverovania práce sa musia napraviť predtým, ako sa vyhlási, že inštalácia zodpovedá príslušným normám.

V prípade východiskovej revízie rozšírení alebo úprav existujúcich inštalácií môže správa zahŕňať odporúčania na opravy a vylepšenia.

 

308809