Revízie, prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Vyhláška 508/2009 Z.z. zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené technické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale odborné prehliedky a odborné skúšky - revízie.

 

Prečo je vhodné vykonať revízie?
 • aby ste zistili stav vami prevádzkovaného elektrického zariadenia
 • aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom
 • aby ste znížili riziko nebezpečenstva požiarov
 • aby ste zistili poruchy zariadení skôr než sa naplno prejavia ušetrili tak na následných opravách
 • lebo tieto revízie vyžadujú platné zákony, nariadenia vlády a vyhlášky
 • lebo vám v prípade požiaru či úrazu elektrickým prúdom poisťovňa nevyplatí poistnú čiastku alebo plnenie výrazne skráti
 • lebo ak sa vyšetruje príčina úrazu či požiaru tak ako prvé kontrolný orgán zisťuje či sú vykonané revízie vyhradených technických zariadení
 • lebo vám môže kontrolný orgán (Inšpektorát práce) udeliť finančnú pokutu
 • lebo riadne vykonanie revízií je jeden z požiadavkov certifikácie ISO
Kedy je vhodné vykonávať revízie?
 • pred uvedením do prevádzky
 • počas prevádzky
 • po oprave
 • po odstavení dlhšom ako 1 rok
 • po zákaze činnosti orgánom štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce)
Kde je vhodné vykonávať revízie?
 • byty
 • rodinné domy, bytové domy, chaty
 • školy, úrady
 • firmy, kancelárie
 • zdravotnícke zariadenia
 • priemyselné areály, výrobné haly
 • poľnohospodárske areály
 • staveniská

Východiskové revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6 po skončení montáže novej inštalácie alebo po skončení realizácie rozšírení prípadne úprav už existujúcich inštalácií, pre uvedením zariadení do prevádzky používateľom.

 

Periodické revízie elektrických zariadení  v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6 počas prevádzkovania zariadenia používateľom, v pravidelných intervaloch, určením či inštalácia a všetky zariadenia ktoré sú jej súčasťou sú v dobrom stave na používanie. Predmetom sú elektroinštalácie bez obmedzenia napätia v objektoch aj s nebezpečenstvom výbuchu.

 

Revízie bleskozvodov v zmysle STN EN 62305. Predmetom sú bleskozvody, bleskozvodové sústavy, aktívne bleskozvody, merania na zemničoch a meranie rezistivity pôdy.

 

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600. Predmetom je elektrické ručné náradie (napríklad vŕtačky, brúsky, prenosné svietidlá, predlžovacie prívody, atď.)

 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania v zmysle STN 33 1610. Predmetom sú elektrické spotrebiče informačnej techniky pre kancelárske použitie (počítače, monitory, tlačiarne, kopírky), alebo spotrebiče pre použitie v domácnostiach (sporáky, variče, chladničky, bojlery).

 

Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204-1. Predmetom sú elektrické stroje a zariadenia používané v priemysle, výrobné linky, obrábacie stroje a iné priemyselné zariadenia.

 

Revízie antistatických podlách v zdravotníctve a v priemysle podľa požiadaviek STN 33 2140, STN 33 2030, IEC 613 40-5-1

307051