Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

 

Vonkajšie vplyvy  Druh prostredia  Lehota (roky) 
AA4  základné 5
AA5  normálne 5
AA1 a AA3  studené 3
AA6  horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80%    vlhké 3
AD3 až AD8  mokré 1
AF3  so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4  s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6  prašné s nehorľavým prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3  s otrasmi 2
AL2  s biologickými škodcami  3
BE2  pasívne s nebezpečenstvom požiaru   2
BE3  pasívne s nebezpečenstvom výbuchu   2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3  vonkajšie 4
AD2, AN2  pod prístreškom 4

 

 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia podľa druhu objektu a zariadení

 

 

Druh objektu a zariadenia  Lehota (roky) 

a) Elektrická inštalácia

    1. murovaná obytná a kancelárska budova

    2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko

    3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného

        osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50m a pre inú budovu väčšia ako 

        30m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne

        a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy

    4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňnom horľavosti C, D, E a F

    5. pojazdný a prevozný prostriedok

    6. dočasná elektrická inštalácia

 

5

3

2

 

 

 

2

1

0.5

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny

    1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru

    2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

    3. ostatný objekt

 

2

2

5

c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

    1. hladina ochrany I a II

    2. hladina ochrany III a IV

    3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

 

2

4

1

308811